Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhạc tính và các yếu tố kiến tạo nhạc tính trong thơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học các bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV, năm 2014
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 248-255;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhạc tính là một trong những thuộc tính của ngôn ngữ thơ giúp khu biệt thơ với văn xuôi. Nhạc tính trong thơ là sự tổng hòa của các yếu tố ngữ âm như thanh điệu, tính bổng trầm của nguyên âm, độ mở của âm tiết và nhịp điệu. Việc xác lập quan niệm về nhạc tính và các yếu tố kiến tạo nhạc tính trong thơ là cơ sở tối quan trọng làm nền tảng để thẩm bình giá trị tác phẩm thơ ca cũng như nghiên cứu ngôn ngữ thơ từ phương diện ngữ âm. Từ khóa: nhạc tính; thuộc tính; thanh điệu; bổng trầm; nguyên âm; âm tiết; nhịp điệu
ABSTRACT
Musical feature is one of the attributes in the poetic language helping us to distinguish between poetry and prose. Musical characteristic in poetry is the mix / combination of the phonic elements such as melody, the ups and downs of vowel, the aperture of syllable and rhythm. Setting the conception of musical feature is the most important reason for making a foundation to criticize the value of poetic works as well as to research into the poetic language from the phonic aspect. Key words: musical feature, attribute, cadence, the ups and downs, vowel, syllable, rhythm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn