Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,348

 Mô hình tăng trưởng kinh tế và kinh nghiệm Đông Á
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trương Bá Thanh
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế; Số: 2(6);Từ->đến trang: 9-17;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu mô hình tăng trưởng kinh tế với ba thành phần cơ bản: tích lũy vốn, đổi mới công nghệ, và cải cách thể chế. Trong khi tích lũy vốn và cải cách thể chế là hai thành phần tích hợp tác động đến tăng trưởng kinh tế, thì cải cách thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực và ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đổi và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến kinh nghiệm tăng trưởng từ tích lũy vốn và thay đổi năng suất của các quốc gia Đông Á đến cải cách thể chế của Trung Quốc và động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp một cơ sở lý thuyết về tăng trưởng kinh tế để hiểu rõ về động lực và các yếu tố tác động đến mô hình tăng trưởng kinh tế.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
This paper introduces a general economic growth model with three key elements of capital accumulation, technological innovation and institutional reform. Although capital accumulation and technological innovation are two integrated elements in driving economic growth, institutional reforms play a key role in creating economic incentives that effect the transitional and steady state growth rate in the real world economy. In addition, this paper discusses the experience from the East Asia's capital accumulation and productivity change, to China's institutional reforms and Vietnam’s economic incentives. The study provides a theoretical base of economic growth to understand incentives and driving forces of economic growth.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn