Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,629

 A New Approach to Market Equilibrium
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Journal of Economic research (SCOPUS); Số: 11(3);Từ->đến trang: 569-587;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper introduces a new approach to market equilibrium that includes both price equilibrium and value equilibrium. The market equilibrium mechanism explains behaviors of the firm and the customer in market structure. Numerical models are used to examine such behaviors under perfect competition and imperfect competition. The study results also indicate the value balance between the firm and the customer, and the interrelationship between the value balance and the market equilibrium. The paper contributes a theoretical insight on the theory of value that creates further research on partial equilibrium and general equilibrium.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn