Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,128

 Effects of Financial Crisis on Capital Structure of Listed Firms in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Nguyen Thao Phuong
Nơi đăng: International Journal of Financial Research; Số: 7(1);Từ->đến trang: 66-74;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper investigates effects of financial crisis on capital structure of listed firms in Vietnam. Regression models on the relation between the leverage and firm size, growth, profitability, tangibility, together with crisis dummies is built based on a sample of 265 firms listed on HNX and HOSE for the period of 2006-2013. The empirical result indicates that firm size, profitability, and tangibility have statistically significant impacts on capital structure. The growth is not statistically significant in explaining the variance of the leverage. The study result also reveals that capital structure of Vietnamese listed firms has not changed significantly under the financial crisis.
ABSTRACT
This paper investigates effects of financial crisis on capital structure of listed firms in Vietnam. Regression models on the relation between the leverage and firm size, growth, profitability, tangibility, together with crisis dummies is built based on a sample of 265 firms listed on HNX and HOSE for the period of 2006-2013. The empirical result indicates that firm size, profitability, and tangibility have statistically significant impacts on capital structure. The growth is not statistically significant in explaining the variance of the leverage. The study result also reveals that capital structure of Vietnamese listed firms has not changed significantly under the financial crisis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn