Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,296

 Supply chain financing for Vietnamese firms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Nha Uyen, Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016; Số: ISBN;Từ->đến trang: 218-223;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Supply chain management relates to control three major flows of goods, information, and funds. Most academic papers mainly dealt with the flows of goods and information. There is still minimum knowledge on financial (funds) flow in supply chain. This paper reviews different financing approaches, and introduces supply chain financing (SCF) method as a potential financing approach for Vietnamese firms in supply chain. The SCF is a good approach to optimize liquidity and working capital, and more important to create a true win-win for all partners involved as an effective tool to strengthen the relationship among their trade partners. However, the practice of the supply chain finance programs requires a framework that incorporates governance, strategy, process, and infrastructure. This paper indicates big challenges and also suggests key steps for implementing the supply chain financing in Vietnam.
ABSTRACT
Supply chain management relates to control three major flows of goods, information, and funds. Most academic papers mainly dealt with the flows of goods and information. There is still minimum knowledge on financial (funds) flow in supply chain. This paper reviews different financing approaches, and introduces supply chain financing (SCF) method as a potential financing approach for Vietnamese firms in supply chain. The SCF is a good approach to optimize liquidity and working capital, and more important to create a true win-win for all partners involved as an effective tool to strengthen the relationship among their trade partners. However, the practice of the supply chain finance programs requires a framework that incorporates governance, strategy, process, and infrastructure. This paper indicates big challenges and also suggests key steps for implementing the supply chain financing in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn