Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,592

 The Determinants of Corporate Liquidity in Real Estate Industry: Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Phan Thi Thuy Mai
Nơi đăng: International Journal of Economics and Finance; Số: 8(7);Từ->đến trang: 21-30;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper investigates the impact of firm size, profitability, cash flows, investment opportunities, leverage and capital expenditure on cash holding level and cash conversion cycle for 54 listed real estate companies in Vietnam stock exchange during 2010-2014. The empirical result highlights two most important variables that affect the cash holdings – profitability and capital expenditure that have strong influence on the corporate liquidity of these real estate companies. The study also indicates that policies on cash holdings and working capital investment have been affected under financially constrained conditions. The study result provides speculative motive of cash holdings as well as the emphasis of financial constraints on the adjustment of working capital investment in the real estate industry.
ABSTRACT
This paper investigates the impact of firm size, profitability, cash flows, investment opportunities, leverage and capital expenditure on cash holding level and cash conversion cycle for 54 listed real estate companies in Vietnam stock exchange during 2010-2014. The empirical result highlights two most important variables that affect the cash holdings – profitability and capital expenditure that have strong influence on the corporate liquidity of these real estate companies. The study also indicates that policies on cash holdings and working capital investment have been affected under financially constrained conditions. The study result provides speculative motive of cash holdings as well as the emphasis of financial constraints on the adjustment of working capital investment in the real estate industry.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn