Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,412

 Tiếp cận cân bằng giá trị cho các mô hình cân bằng tổng quát
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB2016); Số: 1;Từ->đến trang: 397-406;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết khám phá khái niệm giá trị và định nghĩa hàm lợi ích với sự tích hợp của giá cả và giá trị. Một mô hình giá trị kết hợp được phát triển để xem xét cân bằng giá trị giữa doanh nghiệp và khách hàng, và nghiên cứu tác động của giá cả và giá trị đến cân bằng giá trị này. Ngoài ra, bài viết đề xuất mô hình cân bằng tổng quát (CGE) với hai điều kiện cân bằng thị trường và cân bằng giá trị. Thực nghiệm mô phỏng được thực hiện nhằm đánh giá các phương pháp cân bằng khác nhau như lợi nhuận bằng không, đạo hàm bậc nhất và cân bằng giá trị. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng mô hình cân bằng giá trị cung cấp giải pháp cân bằng tốt hơn so với các mô hình cân bằng tổng quát khác theo mục tiêu tối đa hóa giá trị xã hội.
ABSTRACT
This paper explores value concepts and defines a utility function with incorporation of value and price. The joint value model is developed to conduct value balance between firm and its customers, and study effects of change in value and price on the value balance. In addition, the basic general equilibrium model is proposed with two conditions of market clearance and value balance. The simulation experiment is carried out to evaluate equilibrium methods in computable general equilibrium (CGE) models including zero profit, first order and value balance. The experimental result indicates that the value balance model provides equilibrium solution better than the other CGE models in terms of a maximum of social value.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn