Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,712

 The Dynamic Programming Models for Inventory Control System with Time-varying Demand
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: Business and Economic Research; Số: 7(1);Từ->đến trang: 128-138;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The concept of dependent and independent demand is important in inventory planning and replenishment that also requires different inventory control solutions. This paper employs the dynamic programming technique for inventory control system with time-varying demand to propose the replenishment policy in terms of the economic order quantity, number of replenishment, and reorder point where total inventory cost is minimized. The study result indicates that the dynamic programming models outperform the traditional lot sizing models in terms of total inventory cost. Moreover, the paper creates opportunities for extending further researches on dynamic inventory related to capacity constraints and uncertainty conditions of demand, yield, lead time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn