Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,648

 Value balance and general equilibrium model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Journal of Economics of Financial Issues; Số: 7(2);Từ->đến trang: 485-491;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper proposes a utility function with the incorporation of value and price, and develops a basic general equilibrium model with two conditions of market clearance and value balance. A joint value model is developed to conduct a value balance between firm profit and customer utility that is also a condition for market equilibrium. The simulation experiments are carried out to conduct the value balance between firm profit and customer utility, and the general equilibrium of the economy with economic policies. The study provides key evidence on the value balance between firm profit and customer utility that creates a new paradigm for further researches on partial equilibrium and general equilibrium.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn