Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,080

 A primer on GDP and economic growth
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Journal of Economic Research (SCOPUS); Số: 14(5);Từ->đến trang: 13-24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper explores value concept and defines utility function with incorporation with value and price. From this value concept, the value added method is used for GDP measurement that is important in identifying driving factors of economic growth. This accounting identity approach does not rely on the restrictive assumptions in neoclassical growth models. The conceptual growth model is also proposed with three elements of capital accumulation, technological innovation, and institutional reform. The paper revealsthat capital accumulation and technological innovation are two integrated elements in driving economic growth, institutional reforms play a key role in creating economic incentives that affect the steady state and growth in the real world economy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn