Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,116

 Corporate valuation modeling for strategic financial decisions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Lo Tran Ngoc Thao
Nơi đăng: Asian Economic and Financial Review; Số: 7(12);Từ->đến trang: 1153-1166;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper develops a framework for the application of corporate valuation model in strategic financial decisions. The framework includes four main steps for corporate valuation modeling and financial decision considerations on corporate value. In this paper, the corporate valuation model approaches discounted cash flow (DCF) and capital asset pricing model (CAPM) for strategic financial decisions of investment appraisal and capital structure. The study provides an effective tool in corporation valuation and value based management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn