Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,274

 Towards a paradigm on the value
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: Cogent Economics & Finance (ESCI/SCOPUS); Số: 6;Từ->đến trang: 1429094;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper explores the value concept to understand the notions of value and price that form the base of value theories. Since value is more appreciate than utility in explaining value creation and value distribution in the today’s society and economy, the theory of value is amended to conduct value creation and market behavior in the economy. From the theoretical base, the value added approach is used for GDP measurement that unifies with both the expenditure approach and the income approach. The study result indicates that there is a value balance between the firm and the customer, and the relationship between value balance and market equilibrium. The paper contributes a new paradigm on the value that provides a clearer understanding on value creation and market behavior in the economy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn