Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,622

 General Equilibrium Modeling for Economic Policy Analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: International Journal of Economics and Financial Issues; Số: 9(4);Từ->đến trang: 25-36;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper explores the value concept that is important in determining the relationship between demand and supply, and resource allocation in the economy. From value creation perspective, the value concept is redefined to explain value creation and value distribution in the economy. Based on this value concept, the value added method is used for gross domestic product (GDP) measurement that is also used as the objective function in the general equilibrium model. The starting point in general equilibrium modeling is the understanding on the structure and the flows of the economy, in which the general equilibrium mechanism relies on market equilibriums and macro balances. The simulation experiment is used to conduct economic policies from the changes in target sector structure and the combinations of macro closures in the hypothetical economy. The paper contributes a conceptual framework in general equilibrium modeling for economic policy analysis as a good start to understand the more complex general equilibrium models.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn