Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,473

 A SAM framework for general equilibrium modeling and economic policy analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh and Nguyen Manh Toan
Nơi đăng: Cogent Economics & Finance; Số: 8;Từ->đến trang: 1829802;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Social accounting matrix (SAM) is the linkage bridge between economic data and policy analysis in the general equilibrium models. While the empirical SAM is built upon economic data from the system of national accounts, the theoretical SAM is built upon the relation between economic actors in the economy. This paper proposes the SAM framework for the data linkage between the empirical SAM and the theoretical SAM, in which the SAM structure is defined with endogenous and exogenous blocks. The endogenous activities involve the production, income generation, and expenditures in the economy. The exogenous activities involve income redistribution, asset transfer, and capital accumulation of the economy. From the SAM framework, the general equilibrium model with the objective function of GDP, the equilibrium price system, and the constraints of macro balances are developed for experimental simulation and economic policy analysis. The paper contributes to the SAM framework that provides fundamental insights into economic data, SAM structure, and general equilibrium model for economic policy analysis.
[ 2020\2020m011d016_14_47_49A_SAM_framework_for_general_equilibrium_modeling_and_economic_policy_analysis.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn