Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,074

 Rational Choice and Market Behavior
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: Eurasian Economic Perspectives, Eurasian Studies in Business and Economics; Số: 14/1;Từ->đến trang: 349-361;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This chapter explores the value concept that is much important to definemarket equilibrium and explain market behaviors in the economy. Marginal principleis used to determine supply functions in the market structure that provide rationalchoices in production and consumption. However, rational behaviors are criticizedon its being of the underlying assumptions, in which the neoclassical theoreticalmodels cannot justify and describe actual market behaviors. For that reason,endogeneity and exogeneity are considered in the market equilibrium model thatprovides a better explanation on market behaviors in reality. The chapter contributesto the theory of market equilibrium and provides a testable theoretical framework onmarket behaviors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn