Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,914

 Theoretical foundations of real estate market behavior
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh
Nơi đăng: Cogent Business & Management; Số: 9;Từ->đến trang: 1-18;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The explanation of the price and value of real estate is still a big challenge that limits forecasting the market value, and explaining bubbles and crashes in the real estate market. Thus, this paper extends the theory of market equilibrium to redefine the value concept for explaining market behavior in real estate. The demand–supply analysis is used to define market value and value distribution between sellers and buyers in the real estate market. From this base, the roles of investors and credit institutions are identified in promoting real estate activities, and also in causing bubbles and crashes in the real estate market. Moreover, numerical experiments are used to conduct market behavior in typical situations with defined demand and supply functions in the real estate market. The research results and findings provide key implications for providers, investors, customers, credit institutions, and governance in the real estate industry. The paper also contributes to the theoretical foundations for further research on market behavior and valuation in real estate.
ABSTRACT
The explanation of the price and value of real estate is still a big challenge that limits forecasting the market value, and explaining bubbles and crashes in the real estate market. Thus, this paper extends the theory of market equilibrium to redefine the value concept for explaining market behavior in real estate. The demand–supply analysis is used to define market value and value distribution between sellers and buyers in the real estate market. From this base, the roles of investors and credit institutions are identified in promoting real estate activities, and also in causing bubbles and crashes in the real estate market. Moreover, numerical experiments are used to conduct market behavior in typical situations with defined demand and supply functions in the real estate market. The research results and findings provide key implications for providers, investors, customers, credit institutions, and governance in the real estate industry. The paper also contributes to the theoretical foundations for further research on market behavior and valuation in real estate.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn