Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,357

 Quản trị quan hệ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung - Viện Tài chính và Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 70-79;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn