Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,896

 Tiếp cận lý thuyết và thực tiễn cluster ngành cho phát triển kinh tế khu vực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình và Nguyễn Thanh Liêm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3 (26);Từ->đến trang: 163-171;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đề cập cách tiếp cận phân tích cluster ngành cho phát triển kinh tế khu vực dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm các nước trên thế giới. Theo phương pháp tiếp cận này, mỗi khu vực cần nhận diện rõ các cluster cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực, cung cấp sản phẩm và dịch vụ với lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, và các cluster phải được hiểu và vận dụng như các hệ thống kinh tế của khu vực (NGA, 2002). Mục đích của nghiên cứu là cung cấp cơ sở nền tảng để các nhà hoạch định hiểu được bản chất và hoạt động của các cluster trong nền kinh tế địa phương cũng như hoạt động kinh tế trong khu vực, và xác định các mối liên kết vốn có cũng như các chính sách hỗ trợ các cluster cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
 
ABSTRACT
The paper approaches cluster analysis for regional economic development from the practices and experiences around the world. This approach requires regions to undertake economic-based analysis to identify competitive clusters that are driving the regional economy and delivering services with competitive advantages in response to global markets. These clusters must be understood and applied as regional economic systems (NGA, 2002). The purpose of the study is to provide a framework for policy makers to understand economic activities and characteristics of competitive clusters in the local and regional economies, then determine the inter-relationships and linkages as well as supporting policies for competitive clusters to enhance the regional economic development.
 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn