Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,183

 Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trinh, Nguyễn Thị Bích Thu,  Nguyễn Thanh Liêm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2 (37);Từ->đến trang: 158-168;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tiếp cn chui giá trtoàn cu nhm gii thích schuyn đổi trong hthng sn xut và thương mi ca ngành dt may trên thế gii. Da trên mô hình OEM (sn xut thiết bgc) ca các nước Đông Á và các đặc tính ca ngành dt may Vit Nam, bài viết phân tích và xác định chiến lược nâng cp ngành là sdch chuyn tsn xut gia công (chyếu nhp khu các yếu tố đầu vào) sang mô hình sn xut tích hp OEM và OBM (đòi hi tăng cường các liên kết dc cp độ khu vc và quc gia). Ngoài ra, bài viết đề xut các chính sách nhm htrnâng cp quá trình, sn phm và chc năng cho mô hình OEM, thay vì nhm đến bước nhy đột phá tsn xut gia công sang hthng sn xut định hướng xut khu vi thương hiu ca nhà sn xut (OBM).
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This article presents the global commodity chain approach in view of explaining transformation in the production and trade of the world’s textile networks. Based on East Asia’s OEM model and the specific characteristics of Vietnam’s textile industry, this article argues that the industrial upgrading strategy is the transfer from the simple processing production (with mostly imported inputs) to more integrated forms of the OEM and OBM networks, which require the intensification of vertical linkages on regional and national levels. Moreover, this study deals with the suggestion of several policies aimed at upgrading the process, production and functions of the OEM model instead of targeting on a radical breakthrough from the processing production type to an export-oriented production system with producers’ trademarks (OBM network) . 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn