Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,989

 A Tradeoff between Customer Efficiency and Firm Productivity in Service Delivery Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, and Huynh Trung Luong
Nơi đăng: Industrial Engineering & Management Systems (SCOPUS); Số: 11(3);Từ->đến trang: 224-232;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper proposes a non-parametric methodology, DEA (Data Envelopment Analysis), for measuring efficiency and productivity in service delivery systems with capacity constraints. The methodology provides allocation approaches for studying behaviors of firm and customers in service delivery strategy. The experimental study is carried out to investigate allocation behaviors and conduct an objective tradeoff between efficiency approach and productivity approach. The experimental result indicates that the efficiency approach allocates resource via maximizing customer efficiency rather than firm productivity as in the productivity approach. Moreover, the experiment reveals that there exists an objective tradeoff between the efficiency approach and the productivity approach. These findings provide strategic options for allocation policy in service delivery systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn