Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,428

  Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 67-74;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết ứng dụng lý thuyết trò chơi để phân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp trong các hệ thống đồng tạo giá trị. Mô hình lý thuyết trò chơi không chỉ giải quyết vấn đề cân bằng giá trị giữa doanh nghiệp và khách hàng, mà còn phân bổ giá trị giữa các doanh nghiệp với nhau. Mô phỏng thực nghiệm chỉ ra rằng chiến lược cạnh tranh là chiến lược thống trị, nhưng chiến lược hợp tác mới đem lại giá trị tối đa cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Kết quả nghiên cứu cung cấp một nền tảng lý thuyết về quan hệ đồng sản xuất và hành vi chiến lược trong các hệ thống đồng tạo giá trị.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The paper proposes an application of game theory to study firms’ strategic behaviors in value co-creation systems. The game theory model not only faces a joint optimization problem in trying to maximize the joint value between the firm and its customers, but also faces an additional allocation problem in how to distribute these values to the firms. The experimental simulation reveals that the competitive action is the dominant strategy for each firm, but the firms’ cooperative actions quarantee to gain a maximum joint value. The paper contributes theoretical insights on the co-production relationship and the firms’ strategic behaviors in value co-creation systems.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn