Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,200

 Tìm hiểu cuộc đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định trước chính sách "Tố cộng" của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1959)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Văn Trọng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung; Số: 45;Từ->đến trang: 59-67;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn