Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,476

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cuộc đấu tranh chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định (1964 - 1965). Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Hải Như. Tạp chí Lịch Sử Đảng. Số: 6/2020. Trang: 84-88. Năm 2020. (Jun 16 2020 4:17PM)
[2]Bài báo: Võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. Số: 14. Trang: 118-125. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:01PM)
[3]Bài báo: Tìm hiểu Dinh bà Thiên Y-A-Na, ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Xưa và Nay. Số: 512. Trang: 56-59. Năm 2019. (Nov 6 2019 11:29AM)
[4]Bài báo: Tìm hiểu hệ thống di tích Lịch sử - Văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 58. Trang: 55-63. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:05PM)
[5]Bài báo: Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 7/2019. Trang: 19-24. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:08PM)
[6]Tham luận: Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Hội Thảo khoa học Quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019. (Sep 28 2019 11:22AM)
[7]Bài báo: Quân và dân Bắc Bình Định trong cuộc phản công chiến lược của Mỹ năm 1966. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn. Số: 2b (2019). Trang: 295-302. Năm 2019. (Mar 9 2020 5:12PM)
[8]Tham luận: Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Trang: 181-187. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:03PM)
[9]Tham luận: Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Hội thảo Khoa học Đại học Quốc gia TP. HCM. Trang: 112-122. Năm 2019. (Jun 29 2020 9:50PM)
[10]Tham luận: Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Kinh tế tư nhân”. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 68-77. Năm 2019. (Oct 25 2019 12:00PM)
[11]Bài báo: Công tác binh vận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định năm 1973 góp phần đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thi hành hiệp định Pari. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn. Số: 10/2018. Trang: 127-136. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:53PM)
[12]Bài báo: Vài nét về kiến trúc nghệ thuật cổ chùa Thập Tháp, tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 137+138. Trang: 94-97. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:54PM)
[13]Tham luận: Phong trào đấu tranh Phật giáo ở tỉnh Bình Định năm 1966 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia, NXB. Khoa học xã hội. Trang: 450-462. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:58PM)
[14]Tham luận: Cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia. Trang: 55. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:50PM)
[15]Bài báo: Cuộc đấu tranh chống phá chính sách "bình định" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở tỉnh Bình Định (1965 - 1968). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 314. Trang: 86-91. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:39PM)
[16]Bài báo: Tìm hiểu cuộc đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định trước chính sách "Tố cộng" của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1959). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 45. Trang: 59-67. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:42PM)
[17]Bài báo: Phong trào chống, phá "Ấp Chiến lược" ở Bình Định (1964 - 1965). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 307. Trang: 35-39. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:46PM)
[18]Bài báo: Đảng bộ tỉnh Bình Định lãn đạo đấu tranh chống "bình định cấp tốc"(1969 - 1970). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Giáo dục Lý luận. Số: 250. Trang: 86-88. Năm 2016. (Aug 6 2019 9:33PM)
[19]Bài báo: Chính sách "bình định" và "chống bình định" ở tỉnh Bình Định năm 1973. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 290. Trang: 49-53. Năm 2016. (Aug 6 2019 9:31PM)
[20]Bài báo: Một số lễ hội cổ truyền của người Chăm ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 99. Trang: 37-41. Năm 2014. (Aug 6 2019 9:29PM)
[21]Bài báo: Căn cứ Núi Bà tỉnh Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ (1961 - 1975). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Trường Đại học Quang Trung. Số: 1/2014. Trang: 7-13. Năm 2014. (Nov 26 2019 7:35PM)
[22]Bài báo: Vài nét về lễ hội xây cột đâm trâu của đồng bào Chăm ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Trường Đại học Quang Trung. Số: 01/2013. Trang: 17-21. Năm 2013. (Nov 26 2019 7:34PM)
[23]Bài báo: Vài nét về lãnh tụ phong trào nước xu. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 260. Trang: 47-49. Năm 2013. (Aug 6 2019 9:25PM)
[24]Bài báo: Vài nét về đạo Phật ở tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 86. Trang: 42-43,47. Năm 2013. (Aug 6 2019 9:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Important driving force in the socialist - oriented market economy in Vietnam. Authors: Đỗ Thị Hằng Nga, Đinh Văn Trọng. International Journal of Social Science Research. No: No. 1, 2020. Pages: 13-28. Year 2020. (Mar 18 2020 10:59PM)
[2]Presentations: Private economic: Important driving force in the socialist - oriented market economy in Vietnam. Authors: Đỗ Thị Hằng Nga, Đinh Văn Trọng. Intemational conference on educatio, technology, business and social science (ETBSS2019). Pages: 256-269. Year 2019. (Feb 10 2020 8:27PM)
[3]Presentations: Assessment o natural conditions, natural resources, and history - culture for sustainable tourism development in Binh Dinh provunce. Authors: Đinh Văn Trọng. National Economics University Publishing House. Pages: 89-102. Year 2019. (Nov 2 2019 11:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn