Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,403

 Phong trào đấu tranh Phật giáo ở tỉnh Bình Định năm 1966 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia, NXB. Khoa học xã hội; Số: 8/2018;Từ->đến trang: 450-462;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn