Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,497,661

 Effects of dielectric properties on electrical characteristic of dielectric barrier discharge (DBD) generated by low frequency uni-polar high voltage pulses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa Thi Truong , Yoshihiko Uesugi , Yasunori Tanaka , and Tatsuo Ishijima
Nơi đăng: Japanese Journal of Applied Physics; Số: 58;Từ->đến trang: 111001;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents experimental results concerning the effects of properties of glass and ceramic dielectric on electrical characteristics of the
dielectric barrier discharge (DBD). The effect has been examined with a focus on low frequency uni-polar pulse driving in order to eliminate
influences induced by the presence of residual charges and mestastable states in the discharge volume. The results revealed that at low
frequency, in the glass reactor, the discharge just occurred after a delay with respect to moment when a high voltage pulse is applied to the reactor,
whereas this phenomenon was not observed in the case of discharge in the ceramic reactor. Furthermore, in the glass reactor, DBD was
generated with a much higher current peak and shorter discharge current duration in comparison with the electrical characteristics of DBD
generated in a ceramic reactor. The differences are presumed to be the result of the difference in ability of trapping and binding surface electrons of
dielectric layers.
ABSTRACT
This paper presents experimental results concerning the effects of properties of glass and ceramic dielectric on electrical characteristics of the
dielectric barrier discharge (DBD). The effect has been examined with a focus on low frequency uni-polar pulse driving in order to eliminate
influences induced by the presence of residual charges and mestastable states in the discharge volume. The results revealed that at low
frequency, in the glass reactor, the discharge just occurred after a delay with respect to moment when a high voltage pulse is applied to the reactor,
whereas this phenomenon was not observed in the case of discharge in the ceramic reactor. Furthermore, in the glass reactor, DBD was
generated with a much higher current peak and shorter discharge current duration in comparison with the electrical characteristics of DBD
generated in a ceramic reactor. The differences are presumed to be the result of the difference in ability of trapping and binding surface electrons of
dielectric layers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn