Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,978

 Mechanisms of low-frequency dielectric barrier discharge (DBD) plasma driven by unipolar pulses and bipolar pulses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa Thi Truong, Yoshihiko Uesugi, and Xuan Bao Nguyen
Nơi đăng: AIP Advances; Số: 11;Từ->đến trang: 025022;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, experimental results presenting the development of Dielectric Barrier Discharge (DBD) powered by bipolar and unipolar pulses are compared. The experimental results showed that discharge current peaks in the case of DBD driven by repetitive unipolar pulses were about three times lower than those in the case of DBD driven by bipolar pulses. It is well known that if DBD is driven by bipolar pulses, the effect of surface charge on dielectric layers from the preceding discharge helps to ignite consecutive discharges at the same locations where the previous discharges already struck.In contrast, in the case of DBD generated by using the low-frequency unipolar pulses, the consecutive DBDs just could be initiated after the system erases part of the prehistory effect of surface charge deposition on dielectric layers from the preceding discharge, and then the following discharge was ignited at erased or uncharged areas. It was critical that a part of the energy stored in the dielectric layer and discharge gap by the previous discharge needed to be released to develop the next discharge. The results of this study provided an outlook for estimating the effectiveness of the DBD plasma system used in specific applications such as DBD for flow actuators or surface treatment where the use of unipolar DBDs at low frequency may be necessary.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn