Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,594,843

 Giải phóng mặt bằng và sự chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thi Thuy Anh, Dinh Thi Hoa My, Thai Thi Hong An
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí sinh hoạt lý luận (ISSN 0868.3247) Số 2(99) 2010; Số: 2(99);Từ->đến trang: -;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn