Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,121

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nợ hộ gia đình: Trường hợp của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tác giả: Thai Thi Hong An. Kỷ yếu hội thảo Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng 2014. Số: 1. Năm 2014. (Apr 21 2015 1:59PM)
[2]Bài báo: Giải phóng mặt bằng và sự chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Vo Thi Thuy Anh, Dinh Thi Hoa My, Thai Thi Hong An
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí sinh hoạt lý luận (ISSN 0868.3247) Số 2(99) 2010. Số: 2(99). Năm 2010. (Apr 21 2015 1:52PM)
[3]Tham luận: Phân tích vị trí, vai trò và năng lực cạnh tranh các hoạt động thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Thai Thi Hong An. Hội thảo Phát triển thương mại trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. Năm 2009. (Apr 21 2015 1:57PM)
[4]Bài báo: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển khu di tích - danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tác giả: Ts. Vo Thuy Anh, Thai Thi Hong An. Tạp chí thông tin khoa học phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số tháng 10/2009. Số: 10/2009. Trang: 10-15. Năm 2009. (Apr 21 2015 1:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An approach to corporate capital structure of Southeast Asian countries. Authors: T.M. Hoang and A. Thai. Afro-Asian J. Finance and Accounting. No: 10(2). Pages: 131-150. Year 2020. (Mar 20 2020 9:20PM)
[2]Article: The impact of large ownership on capital structure of Vietnamese listed firms. Authors: A Thai, TM Hoang. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting. No: 9 (1). Pages: 80-100. Year 2019. (Mar 20 2020 9:16PM)
[3]Article: The Effect of Foreign Ownership on Capital Structure in Vietnam. Authors: A Thai. Review of Integrative Business and Economics Research. No: 8 (1). Pages: 20-32. Year 2019. (Mar 20 2020 9:18PM)
[4]Article: Ownership and Capital Structure of Vietnamese Listed Firms. Authors: An Thai. International Journal of Business and Information. No: 12(3). Pages: 243-286. Year 2017. (Mar 20 2020 9:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn