Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,307

 Composition dependence of Judd- Ofelt parameters and the electron – phonon coupling constant of Eu3+ ions in Borate-Tellurite glasses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Phan Van Đo
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: ISBN:978-604-938-722-7;Từ->đến trang: 655-660;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn