Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tthong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,273

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính chất quang của thủy tinh kim loại nặng pha tạp Tb/Eu. Tác giả: Trần Thị Hồng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục (Trường đại học sư phạm Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 16(03). Trang: 3-5. Năm 2015.
(Jan 12 2016 12:36PM)
[2]Bài báo: Composition dependence of Judd- Ofelt parameters and the electron – phonon coupling constant of Eu3+ ions in Borate-Tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Phan Van Đo. Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: ISBN:978-604-938-722-7. Trang: 655-660. Năm 2015.
(Jan 12 2016 12:39PM)
[3]Bài báo: Studies on structure and optical properties of rare earth doped Tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng- Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ 2014. Số: ISBN: 978-604-913-232-2. Trang: 424-431. Năm 2014. (Jan 12 2016 7:16PM)
[4]Bài báo: Tính chất quang học của ion europium trong thủy tinh xB2O3.(80-x)TeO2.10ZnO.10Na2O. Tác giả: Tran Thi Hong. Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11(84). Trang: 101-104. Năm 2014.
(Jan 12 2016 1:21PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh kim loại nặng pha tạp ion Eu3+. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Cao Viễn, Trần Thị Hồng. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII- năm 2014. Số: ISBN:978-604-80-0797-3. Trang: 163-174. Năm 2014. (Jan 12 2016 6:59PM)
[6]Bài báo: Study of structural and spectral parameters of rare earth doped tellurite. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Phan Van Đo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. , Journal of Science and Technology. Số: Volume 52, Number 3C. Trang: 723–730. Năm 2014. (Jan 12 2016 12:54PM)
[7]Bài báo: Luminescence properties and energy transfer of Eu/Tb ions codoped tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VIII
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 698 -703. Năm 2014.
(Jan 12 2016 1:02PM)
[8]Bài báo: Judd Ofelt analysic and optical properties of rare earth doped tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Communications in Physics. Số: Volume 23, Number 4. Trang: 377–380. Năm 2013. (Jan 12 2016 12:53PM)
[9]Bài báo: Photoluminescence properties and Judd- Ofelt of parameter Eu3+ ions in tellurite glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Phan Van Đo . Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 618 -624. Năm 2012. (Jan 12 2016 1:00PM)
[10]Bài báo: Phân tích phổ của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt. Tác giả: Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phan Tiến Dũng, Phan Văn Độ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 43-50. Năm 2011. (Jan 12 2016 1:37PM)
[11]Bài báo: Optical properies of Eu3+ doped B2O3-TeO2-ZnO-Na2O glasses. Tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Vu Phi Tuyen, Nguyen Trong Thanh, Phan Van Do, Ngo Van Tam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VI. Số: ISSN 1859-4271. Trang: 386 -392. Năm 2010. (Jan 12 2016 12:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Structural and luminescence behavior of borate-tellurite glass. Authors: Tran Thi Hong, Phan Van Do, Phan Tien Dung. International conference on spectroscopy & materials science ICS&M-2015, Duy Tan University
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2. Pages: 87-94. Year 2015.
(Jan 12 2016 12:41PM)
[2]Article: Luminescence properties of Ce/Tb/Sm co-doped Tellurite glass for White Leds application. Authors: Thi Hong, Pham Duc Huyen Yen, Vu Xuan Quang, Phan Tien Dung. Materials Transactions. No: Vol. 56, No. 9. Pages: 1419 – 1421. Year 2015. (Jan 12 2016 12:32PM)
[3]Article: Energy transfer process of Eu3+ ions doped in Tellurite glasses. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang in Tellurite glasses. International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference. No: 3. Pages: 12-15. Year 2015. (Jan 12 2016 12:43PM)
[4]Article: Energy transfer in Ce/Tb/Eu triply doped Tellurite glass. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. International conference proceedings-Advanced materials and nanotechnology. No: ISBN:978-604-911-946-0. Pages: 343-349. Year 2014. (Jan 12 2016 1:17PM)
[5]Article: The formation of micro-crystals in tellurite glass after thermal annealed process. Authors: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. International conference on spectroscopy & applications Danang-ICSA -2013. No: ISBN:978-604-913-163-9. Pages: 261-271. Year 2013. (Jan 12 2016 1:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn