Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,379

 Studies on structure and optical properties of rare earth doped Tellurite glasses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang
Nơi đăng: Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng- Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ 2014; Số: ISBN: 978-604-913-232-2.;Từ->đến trang: 424-431;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn