Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,332

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt
Chủ nhiệm:  Th.S Trần Thị Hồng; Thành viên:  Th.S Nguyễn Thị Minh Ngọc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: Đ2011-03-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Các đặc tính về cấu trúc và tính chất huỳnh quang được khảo sát trong mẫu thuỷ tinh B2O3-TeO2 –ZnO-Na2O pha tạp Eu3+. Các mẫu thuỷ tinh được chuẩn bị bằng phương pháp nóng chảy, sau đó được ủ nhiệt ở nhiệt độ 3500C, 4500C, trong thời gian 24h. Từ kết quả phân tích về cấu trúc trên các mẫu thuỷ tinh này cho thấy có sự hình thành các vi tinh thể trong thuỷ tinh sau khi ủ nhiệt. Phổ huỳnh quang của ion Eu3+.trong các mẫu được khảo sát. Các thông số Judd-Ofelt tính từ phổ huỳnh quang và tiên đoán được tỷ số cường độ huỳnh quang của chuyển dời 5D07FJ (J=2, 4 và 6) trên chuyển dời 5D07F1.Từ đó sử dụng lý thuyết Judd –Ofelt để tính toán các thông số Ω2, Ω4, Ω6. Các thông số này có thể dùng để đánh giá về xác suất chuyển dời, thời gian sống của chuyển dời 5D07FJ.
- Tài liệu tham khảo cho các học viên Cao học cũng như các Nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực nghiên cứu Vật liệu quang học.
 - Tài liệu tham khảo trong lĩnh vực phát triển các linh kiện quang học dùng trong viễn thông, sợi quang, khuếch đại quang học, laser rắn, hiển thị 3D…

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn