Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,372

 Nghiên cứu các tính chất phát quang cưỡng bức của thạch anh. Hoàn thiện khả năng ứng dụng phương pháp “hạt thạch anh” để tính tuổi các cổ vật có liên quan đến thạch anh.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Th.S Lê Văn Thanh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Th.S Trần Thị Hồng, Th.S Nguyễn Văn Cường : trường đại học sư Phạm Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2006-ĐN03-08 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn