Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,670

 Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen Duy Nhat, Hung Nguyen Le, Chien Tang Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Hong Giang
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science; Số: 1;Từ->đến trang: 243-252;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn