Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,567

 STRUCTURE ENHANCEMENTS OF PIFA FOR 3G MOBILE DEVICES
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hằng*; TS. Trần Thị Hương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày cấu trúc của các anten cơ bản như anten đơn cực, anten chữ L và anten chữ F để đưa ra các hướng phát triển trong việc cải thiện cấu trúc anten. Từ đó, bài báo trình bày một phương pháp cải tiến cấu trúc của anten PIFA bằng các kĩ thuật gập, bẻ áp dụng cho anten đơn cực trên chất nền FR4. Anten PIFA được thiết kế có kích thước nhỏ gọn (21 × 14.5 × 3 mm3), băng thông khá rộng 380 MHz (VSWR ≤ 2) và hoạt động ở dải tần 3G. Nhóm tác giả sử dụng chương trình mô phỏng HFSS của Ansoft để tính toán, mô phỏng các thông số của anten như trở kháng vào, tỉ số sóng đứng, băng thông và độ lợi đỉnh; đồng thời cải thiện cấu trúc aten PIFA cho các ứng dụng của các thiết bị di động 3G.
ABSTRACT
The paper presents the monopole antenna’s structure, L antenna’s structure, F antenna’s structure and shows developments toward antenna’s structure enhancement. Thus, the paper presents a method to enhance the structure of planar inverted F antenna (PIFA) by meandering and folding techniques for the monopole antenna placed on FR4 dielectric. The proposed PIFA antenna has a compact size (21 × 14.5 × 3 mm3). In addition, this antenna offers enough wide bandwidth 380 MHz (VSWR ≤ 2), which covers 3G band. The authors use the simulation program HFSS of Ansoft to compute the antenna parameters such as input impedance, VSWR, bandwidth and the peak gain. The results from stimulation program show the enhancement of PIFA’s structure to verify its applicability for the 3G devices.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn