Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,323

 Nghiên cứu máy thu GPS sử dụng kỹ thuật Software Defined Radio
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  TS. Trần Thị Hương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  TS. Trần Thị Hương
Số: Đ2014-02-99 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn