Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp - Tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018); Số: 01;Từ->đến trang: 148-160;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp tại Việt Nam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Xu hướng này, cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường lao động, đòi hỏi sinh viên cần phải bổ sung những kỹ năng cần thiết. Giáo dục đại học, vì vậy, cũng đang đối mặt với những thách thức mới, bao gồm việc trang bị tinh thần kinh doanh cho sinh viên. Mặc dù đào tạo khởi nghiệp đã từng bước được đưa vào giảng dạy tại một số trường đại học, nhưng điều này đã đủ để thúc đẩy tinh thần kinh doanh của sinh viên hay không? Và ý định khởi nghiệp của sinh viên phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, cũng như xác định vai trò của đào tạo khởi nghiệp. Kết quả chỉ ra rằng có 6 yếu tố ảnh hưởng chính đến ý định khởi nghiệp của sinh viên và khẳng định sự đóng góp tích cực của chương trình đào tạo khởi nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp những căn cứ khoa học nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định trong việc thiết kế những chương trình đào tạo phù hợp, từ đó, thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
The startups’ wave in Vietnam getting stronger recently. This wave along with the fierce competition in the labor market requires students to obtain the knowledge and skills necessary to enter the industry. Higher education, therefore, is also facing new challenges, including equipping students with entrepreneurial skills. Although entrepreneurship training has been gradually introduced in some universities, but is this enough to promote student’s entrepreneurial spirit? And what factors influence their entrepreneurial intentions? This paper aims to analyze the factors that influence students' entrepreneurial intentions, as well as determine the role of entrepreneurship training. The results show 6 factors influenced students' entrepreneurial intention in starting a business and affirms the positive contribution of entrepreneurship training program. At the same time, this study also provides scientific bases to assist planners in designing appropriate training programs, thereby promoting students' entrepreneurial intention to start a business in Danang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn