Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Supply chain finance for SMEs - case in Danang city. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 174-185. Năm 2019. (Jun 17 2019 11:57AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp – tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng, ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7(4). Trang: 15-26. Năm 2019. (Aug 15 2020 7:31AM)
[3]Tham luận: Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp - Tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 148-160. Năm 2019. (Jun 17 2019 11:55AM)
[4]Bài báo: Giải pháp phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam . Tác giả: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 6(04). Trang: 19-29. Năm 2018. (Jun 17 2019 12:05PM)
[5]Tham luận: Mô hình phát triển vườn ươm khởi nghiệp – tình huống tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng; CN. Nguyễn Lê Đình Quý. International Conference for Young researchers in Economics and Business. Trang: 744-754. Năm 2018. (Jun 17 2019 12:02PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Supply Chain Finance for SMEs - Case in Danang City. Authors: Le Thi Minh Hang, Nguyen Son Tung. Operations and Supply Chain Management An International Journal. No: 12(4). Pages: 237-244. Year 2019. (Aug 14 2020 3:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn