Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,274

 Supply chain finance for SMEs - case in Danang city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018); Số: 01;Từ->đến trang: 174-185;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tài trợ chuỗi cung ứng (Supply chain finance - SCF), là một giải pháp giúp đẩy nhanh dòng chảy tài chính trong chuỗi cung ứng (Aberdeen, 2011). Đây vẫn là một thuật ngữ mới ở Việt Nam, nhưng lợi ích của nó đã được khẳng định trên toàn thế giới. Trong bối cảnh bất ổn định của nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính cũng như sự gia tăng áp lực ngày càng cao đối với vốn lưu động của các công ty và chuỗi cung ứng của họ, đây là thời điểm thích hợp nhất mà các công ty cần tập trung vào việc tối ưu hóa dòng tiền của mình. Ngày nay, càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập, nhưng hầu hết dựa trên toàn bộ vốn chủ sở hữu, và những công ty này rất dễ đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn lưu động trong quá trình hoạt động. Hiểu được vấn đề này, chúng tôi mở một nghiên cứu thăm dò, sử dụng cả khảo sát định tính và định lượng, nhằm tìm hiểu thêm về SCF và cách tiếp cận vào các nguồn tài chính của các công ty vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Những phát hiện trong bài nghiên cứu sẽ phần nào chỉ ra một số vấn đề trong dòng tài chính mà các doanh nghiệp này phải đối mặt và lợi ích của SCF, từ đó đề xuất một số giải pháp cho sự phát triển của chuỗi cung ứng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
ABSTRACT
Supply chain finance (SCF),a financial solution which helps fasten the flow of financial in side supply chain (SC) (Aberdeen, 2011), is still a new term in Vietnam, but the benefit of it has been confirmed around the world. As the uncertainties in the global economy and financial markets increase pressure on companies’ cash and their supply chains, this is the most appropriate time that companies need to focus on optimizing their liquidity. Nowadays, more and more SMEs are founded, but most of them run under owners’ money, and they easily face cash constrain situation during their operation life. Understand this concept, we open an exploration study, using both qualitative and quantitative survey, to focus in how small and medium companies in Danang understand about SCF and how they can access to the financial sources. The finding will partly point out some problems in financial flow that local small bussinesses faced and benefit of SCF in order to suggest some solutions for the development of the local supply chain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn