Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình phát triển vườn ươm khởi nghiệp – tình huống tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng; CN. Nguyễn Lê Đình Quý
Nơi đăng: International Conference for Young researchers in Economics and Business; Số: 01;Từ->đến trang: 744-754;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khởi nghiệp là nguồn lực thúc đẩy cải tiến công nghệ, tạo việc làm mới và đem lại tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Thành lập và vận hành các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng cho doanh nghiệp khởi nghiệp các hỗ trợ, giúp tăng cường số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như giúp nuôi dưỡng sự thành công của doanh nghiệp. Từ 2016, Thành phố Đà Nẵng đã thành lập Da Nang Entrepreneurship Support (DNES) với mục tiêu trở thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo bên bờ biển - An innovation hub by the sea. Với mục tiêu đó, DNES đã và đang phát triển theo mô hình gì? Mô hình phát triển phù hợp của DNES trong tương lai là gì? Chúng tôi đã nghiên cứu các mô hình vườn ươm trên thế giới, phỏng vấn các bên hữu quan của DNES, từ đó rút ra những đặc điểm, cũng như ưu – nhược điểm của DNES. Kết quả nghiên cứu là thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng mô hình vườn ươm phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương.
ABSTRACT
Startup is a driving force to promote innovation and research in technology, create new jobs, and support economic growth. Now a day, establishing and operating effective start-up incubators plays an important role in providing business’s supportiveness, increasing the number of start-ups. From 2016, Danang City has established Danang Business Incubator with the goal of becoming an innovative hub by the sea. With that vision, what model is DNES developing? What is the future development model for DNES? We reviewed literatures and various studies about incubator models around the world, did personal interviews with DNES’s customers, and from that we can draw an over all picture of DNES’s advantages and disadvantages. The finding is useful for policy makers in developing incubator models that are appropriate to local development conditions. Keywords: business incubator, startup, innovation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn