Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Vũ Mai YênHuỳnh Trúc Giang
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN; Số: 10;Từ->đến trang: 43-46;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Trong một vài thập niên vừa qua, tầm quan trọng của bộ môn nói trong việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam ngày càng được ghi nhận. Bài báo này mô tả thực trạng học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, từ đó đề xuất việc áp dụng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp nhằm mục đích phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. Với việc sử dụng phương pháp này (kèm các tài liệu thực tế và các hoạt động trong lớp phù hợp) cùng với vai trò của người giáo viên trong lớp học, các sinh viên chuyên ngành được tạo cơ hội để sản sinh ra ngôn ngữ giao tiếp trong các bối cảnh khác nhau đồng thời tự tin và tích cực hơn trong việc học ngôn ngữ của họ.
ABSTRACT
Over the past few decades, there has been a growing recognition of the importance of speaking in both learning and teaching a foreign language in Vietnam. This paper describes the situation of learning ESP among students at University of Science and Technology, the University of Danang, from which it presents some suggestions of applying communicative language teaching in developing their English speaking skills. It is suggested that with the use of CLT (with authentic materials and suitable classroom activities) together with the teacher’s role in class, students of ESP are offered more chances to produce the language in different contexts and more confident and active in their language learning.
[ tap chi khcn -so 10.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn