Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,313

 Ảnh hưởng của ý kiến phản hồi từ người học đến hoạt động giảng dạy của giảng viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Văn Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 41;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ý kiến phản hồi của sinh viên là kênh thông tin quan trọng trong quá trình đánh giá hoạt động dạy học của giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng. Đây là nguồn thông tin khách quan, đánh giá trực tiếp hoạt động giảng dạy của giảng viên, tuy nhiên việc vận dụng ý kiến phản hồi của người học để đánh giá hoạt động giảng dạy là vấn đề còn mới trong thực tiễn và chưa được đánh giá hiệu quả. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng ý kiển phản hồi của sinh viên có tác động tích cực đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Các tiêu chí về phương pháp dạy học, phương tiện- tài liệu phục vụ cho quá trình dạy học, việc tổ chức và duy trì mối quan hệ giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên là những nội dung chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học; trong khi đó nội dung dạy học cũng như hình thức, phương pháp tiến hành đánh giá kết quả học tập của giảng viên là ít bị ảnh hưởng.
ABSTRACT
Student feedback on teaching is an important information source in the process of teaching evaluation in higher education. This is the source of objective information and direct evaluation of teaching activities of lecturers; however the use of feedback to evaluate teaching activities is still new in practice and it has not been evaluated effectively.The result of the research indicates that student feedback has a profound impact on teaching activities of lecturers. The criteria of teaching methods and means- materials for the teaching process, organization and maintenance of teacher-student relationship are most affected by student feedback whereas the teaching contents as well as teachers’ method of testing and assessment are less affected.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn