Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,002

 Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN- CÔNG CỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trương Văn Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 2, 2020;Từ->đến trang: 30;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đo lường, đánh giá và không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học. Bài viết này cho thấy vai trò của việc khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan (bên trong vào bên ngoài nhà trường) trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Nghiên cứu được tiến hành thông qua việc khảo sát, phỏng vấn ý kiến của sinh viên, giảng viên cũng như các đối tượng liên quan bên ngoài như cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về tầm quan trọng của ý kiến phản hồi trong việc đảm bảo chât lượng giáo dục tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ý kiến phản hồi từ các bên liên quan có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng ở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng thông qua việc thoả mãn nhu cầu các lên liên quan.
ABSTRACT
Measuring, assessing and constant improving educational quality is one of the most significant tasks in higher education. This article shows the role of stakeholders’ feedback (internal and external) survey in quality assurance in higher education. This research is conducted through survey and interview with both students and employees as far as external stakeholders such as graduates, potential employers about the importance of feedback in quality assurance in University of Science and Education – The University of Da Nang. The results have pointed out that stakeholders’ feedback plays an important role in quality assurance in higher education and contributes to improving quality through satisfying the needs of relevant stakeholders.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn