Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Trương Văn Thanh; Thành viên:  Trịnh Thế Anh, Đỗ Thế Cường, Nguyễn Vinh San
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: Đ2013-03-56-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Ý kiến phản hồi của sinh viên là kênh thông tin quan trọng trong quá trình đánh giá hoạt động dạy học của giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng. Đây là nguồn thông tin khách quan, đánh giá trực tiếp hoạt động giảng dạy của giảng viên, tuy nhiên việc vận dụng ý kiến phản hồi của người học để đánh giá hoạt động giảng dạy là vấn đề còn mới trong thực tiễn và chưa được đánh giá hiệu quả. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng ý kiển phản hồi của sinh viên có tác động tích cực đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Các tiêu chí về phương pháp dạy học, phương tiện- tài liệu phục vụ cho quá trình dạy học, việc tổ chức và duy trì mối quan hệ giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên là những nội dung chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học; trong khi đó nội dung dạy học cũng như hình thức, phương pháp tiến hành đánh giá kết quả học tập của giảng viên là ít bị ảnh hưởng.
marriage affairs open i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn