Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,387

 A New Finite Time Control Solution for Robotic Manipulators Based on Nonsingular Fast Terminal Sliding Variables and the Adaptive Super-Twisting Scheme
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Anh Tuan, Hee-Jun Kang
Nơi đăng: Journal of Computational and Nonlinear Dynamics; Số: 14(3);Từ->đến trang: 031002;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, a new finite time control method is suggested for robotic manipulators based on nonsingular fast terminal sliding variables and the adaptive super-twisting method. First, to avoid the singularity drawback and achieve the finite time convergence of positional errors with a fast transient response rate, nonsingular fast terminal sliding variables are constructed in the position errors’ state space. Next, adaptive tuning laws based on the super-twisting scheme are presented for the switching control law of terminal sliding mode control (TSMC) so that a continuous control law is extended to reject the effects of chattering behavior. Finally, a new finite time control method ensures that sliding motion will take place, regardless of the effects of the perturbations and uncertainties on the robot system. Accordingly, the stabilization and robustness of the suggested control system can be guaranteed with high-precision performance. The
robustness issue and the finite time convergence of the suggested system are totally confirmed by the Lyapunov stability principle. In simulation studies, the experimental results exhibit the effectiveness and viability of our proposed scheme for joint position tracking control of a 3DOF PUMA560 robot.
ABSTRACT
In this study, a new finite time control method is suggested for robotic manipulators based on nonsingular fast terminal sliding variables and the adaptive super-twisting method. First, to avoid the singularity drawback and achieve the finite time convergence of positional errors with a fast transient response rate, nonsingular fast terminal sliding variables are constructed in the position errors’ state space. Next, adaptive tuning laws based on the super-twisting scheme are presented for the switching control law of terminal sliding mode control (TSMC) so that a continuous control law is extended to reject the effects of chattering behavior. Finally, a new finite time control method ensures that sliding motion will take place, regardless of the effects of the perturbations and uncertainties on the robot system. Accordingly, the stabilization and robustness of the suggested control system can be guaranteed with high-precision performance. The
robustness issue and the finite time convergence of the suggested system are totally confirmed by the Lyapunov stability principle. In simulation studies, the experimental results exhibit the effectiveness and viability of our proposed scheme for joint position tracking control of a 3DOF PUMA560 robot.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn