Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,676,561

 THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Đình Hợp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Thể dục Thể thao; Số: 1;Từ->đến trang: 48-49;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiến hành đánh giá thực trạng thể lực của 420 sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, làm cơ sở đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên nhà trường qua từng năm học theo chuẩn đánh giá, xếp loại trình độ thể lực sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
ABSTRACT
Conducting a physical situation assessment ò the 420 students of the Economics University – Da Nang University by the scientific researching methods, as basic to assess the physical devolopment of students by each school year according assessment standard and physical fitness levels of student of the Ministry of Education Training. Keywords: Physical fitness, student, Economics university – Da Nang University.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn