Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,676,574

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng theo khu vực của học sinh trung học cơ sở tại Cao Nguyên Gia Lai - Kon Tum. Tác giả: TS. Trần Hữu Hùng, ThS. Võ Đình Hợp. Hội thảo Khoa học quốc tế tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 271 - 279. Năm 2017. (Apr 26 2018 2:54PM)
[2]Tham luận: Các yếu tố tác động đến chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường đại học. Tác giả: ThS. Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 7-17. Năm 2017. (Apr 26 2018 3:13PM)
[3]Bài báo: Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội" Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Số: 1. Trang: 120-131. Năm 2016. (Mar 11 2017 11:19AM)
[4]Bài báo: THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Đình Hợp. Tạp chí Khoa học Thể dục Thể thao. Số: 1. Trang: 48-49. Năm 2015. (Feb 23 2016 11:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An investigation into the tendency to choose the optional sport of students at The university of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Volume 21, No.1 Quarterly. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 11 2016 3:10PM)
[2]Article: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Volume 21, No.1 Quarterly. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 11 2016 3:12PM)
[3]Presentations: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 180. Year 2015. (Feb 18 2016 10:21AM)
[4]Presentations: How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 173. Year 2015. (Feb 18 2016 10:19AM)
[5]Article: How to improve the quality of sports competition for studentsat The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 0975-7732. Asian Journal Vol.No.13. Pages: 64-67. Year 2015. (Feb 18 2016 10:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn