Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,676,559

 Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Đình Hợp
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội" Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội; Số: 1;Từ->đến trang: 120-131;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở xem xét đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thẻ chất tại Đại học Đà Nẵng, nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất, góp phần tích cực cải tiến công tác giảng dạy và học tập sao cho phù hợp với thực tiễn hoạt động thể thao của sinh viên và cơ sở vật chất của nhà trường
ABSTRACT
Bases on assessing the current methods of teaching and learning physical education at the University of Da Nang, reseaching and selecting appropriate renovation will significantly improve the traditional methods as well as thoroughly utilize available physical facilities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn