Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,979

 Giá trị thương hiệu và ảnh hưởng của nó đến phản ứng của khách hàng: Trường hợp thương hiệu Apple tại thị trường điện thoại thông minh Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Trung Vinh; PGS.TS Lê Văn Huy
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 233;Từ->đến trang: 51-60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu với giá trịthương hiệu; và mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu với phản ứng của khách hàng tại thị trườngđiện thoại thông minh Việt Nam. Mẫu được thu thập từ 335 khách hàng là chủ sở hữu các điệnthoại thông minh mang thương hiệu Apple. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính chothấy: (1) chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu vàtrung thành thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến giá trị thương hiệu; (2) giá trị thương hiệu cótác động thuận chiều đến yêu thích thương hiệu và dự định mua, nhưng không ảnh hưởng tíchcực đến sẵn sàng trả giá cao; và (3) yêu thích thương hiệu ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến dựđịnh mua. Với kết quả nghiên cứu được tìm thấy, một số hàm ý chính sách được gợi ý cho cácnhà quản trị có liên quan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This study tests the effects of components of brand equity on overall brand equity; and the effectsof overall brand equity on selected elements of customer responses in the smartphone market inVietnam. Samples were collected from 335 consumers who own laptops which have Apple brand.The empirical tests using a structural equation model support the hypotheses. The results showthat: (1) perceived quality, brand association combined with brand awareness and brand loyalty have positive effects on overall brand equity; (2) overall brand equity has positive impacts onbrand preference and purchase intention; but it does not have a significant influence on willingness to pay price premium; (3) brand preference has a positive influence on purchase intention. Finally, some implications are discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn