Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,761

 Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu đến dự định mua: Trường hợp thương hiệu máy tính xách tay Dell
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Vinh; Nguyễn Thị Thu Hoài
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng; Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862 - 5;Từ->đến trang: 559-568;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn